2048

0
0

2048

بازی جدید

چگونه بازی کنیم:از کلیدهای جهت دار خود برای جابجایی کاشی ها استفاده کنید. وقتی دو کاشی با همان تعداد لمس می شوند ، در یک ادغام می شوند!